Dierenambulance Midden Limburg

 

ANBI

Dierenambulance Midden Limburg heeft van de belastingdienst de ANBI status verkregenANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.


 Dierenambulance Midden-Limburg hierna te noemen als DAML

‘DAML’ biedt hulp, verzorging  en transport aan zieke, gewonde, verzwakte, ouderloze en zwervende  dieren in heel Midden-Limburg met uitzondering van de gemeente Echt-Susteren.

In 2005 is ‘DAML’ met haar activiteiten begonnen. In de loop der jaren is de ambulance uitgegroeid tot een deskundige organisatie in het bieden van eerste hulp bij hulpbehoevende dieren.


1.   Beleidsplan; visie, missie en doelstellingen

1.1  visie

De ‘DAML’ ziet de inheemse beschermde diersoorten alsmede de zwervende huisdieren als een wezenlijk onderdeel van onze leefomgeving en vindt dat hulpbehoevende diersoorten daarom recht hebben op een adequate behandeling en verzorging.

1.2  missie

 • De ‘DAML’ streeft voortdurend naar kennisvergroting om het transport, de eerste hulp en de verzorging van zieke en gewonde dieren te verbeteren.
 • Het geven van voorlichting en educatie aan melders, scholen en bezoekers om zo een bijdrage te leveren om een breed publiek zowel natuurbewustzijn als het verantwoord houden van huisdieren bij te brengen.

1.3  doelstellingen

 • De ‘DAML' heeft ten doel om eerste hulp en transport te verlenen aan hulpbehoevende inheemse diersoorten alsmede huisdieren die door direct of indirect toedoen van menselijk handelen niet zelfstandig kunnen overleven.
 • Het opvangen van huisdieren m.u.v. honden en katten en deze dieren te laten herplaatsen. 
 • De ambulance is gericht op een zo spoedig mogelijk transport naar de juiste organisatie. Daarmee wordt er zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of meer letsel oplopen.
 • De stichting tracht haar doel te bereiken door;
 1. Het in beheer hebben en houden van eerste hulp en transport van hulpbehoevende dieren in Midden-Limburg met uitzondering van gemeente Echt-Susteren.
 2. Het werven van vrijwilligers voor het bieden van transport en eerste hulp.
 3. Het verzamelen van de nodige giften en fondsen.
 4. Het geven van voorlichtingen.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk. 

  


2.      Organisatie

De ‘DAML’ is een stichting en voldoet aan alle wettelijke bepalingen die aan deze status verbonden zijn.

Stichting ‘DAML is in 2005 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12057475. RSIN nummer 814323339.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester. De dagelijkse leiding van de ‘DAML’ is in handen van de beheerder.

2.1  bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie, het algemene beleid, het financiële beleid en het opvangbeleid.

De taken en bevoegdheden van de beheerder worden door het bestuur vastgelegd. De door het bestuur benoemde beheerder is aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft een beleidsplan gemaakt voor de komende jaren, dat als leidraad moet fungeren voor de toekomst. Het bestuur zorgt ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van dit plan. Informatie over bestuursvergaderingen is voor belanghebbende te lezen.

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding. De bestuurlijke functies zijn geheel op vrijwillige basis. 

2.2  beheerder

De dagelijkse leiding van de ´DAML’ is in handen van de door het bestuur aangestelde beheerder, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en werkwijze zoals beschreven in de protocollen.

 In 2019 heeft de stichting 1fte in loondienst. De beheerder ontvangt marktconform salaris. Er is geen cao van toepassing. 

2.3  gegevens organisatie

Adresgegevens;

Stichting Dierenambulance Midden-Limburg

Graafschaphornelaan 201

6001 AC Weert

06-112 95 306

KvK nummer 12057475

RSIN nummer 814323339

Bestuur samenstelling:

Voorzitter                           A. Vleeshouwers

Secretaris                           M. Stempher

Penningmeester               R. Smetsers

 

Beheerder:                        M. StempherVerslag van de activiteiten in 2022    

2022 was voor  Dierenambulance Midden Limburg een stabiel jaar. Het aantal vrijwilligers is gegroeid en uitgebreid met een team van dierverzorgers.

Wij hebben maar liefst 2.461 dieren kunnen helpen in 2022. 

In 2022 hebben wij dankzij dierenlot een nieuwe buiten volière kunnen plaatsen waardoor onze parkieten, kanaries, papegaaien en andere soorten voldoende vliegruimte hebben en voor lange tijd ook samen gehuisvest kunnen worden en voldoende soort eigen gedrag kunnen vertonen. 

Daarnaast hebben wij met behulp van donaties een nieuwe egel unit kunnen creëren. Hierdoor  zijn de egels die in afwachting van transport naar de wildopvang moeten goed beschermd tegen vliegen. Ook hebben wij een kleine onderzoekskamer voor medische handelingen kunnen waarmaken. Verder hebben wij nog een carport kunnen realiseren zodat al onze vangmiddelen en materialen, maar ook onze reddingsboot droog, overzichtelijk en gemakkelijk kunnen opbergen.

De door de Stichting Dierenlot in bruikleen verstrekte  dierenambulance voorkomt grote en/of onverwachte autokosten en beperkt de onderhoudskosten.  


Financiële verantwoording 2022

Activa

 

Materiele vaste   activa

€ 3876

Vorderingen

€ 7.603

Liquide middelen

€ 91.726

Totaal activa

€ 103.205

 

 

Passiva

 

Eigen vermogen

€ 52.340

Kortlopende schulden

€ 50.865

Totaal passiva

€ 103.205

 

 

 


Baten

 

Ritopbrengsten Gemeenten en Particulieren

€ 34.128

Donaties en bijdragen

€ 23.211

Diversen

€ 4.247

Totale baten

€ 61.586

 

 

Inkopen

€ 634Lasten

 

Doelstelling kosten

€ 22.817

Personeelsbeloningen

€ 25.393

Kosten van fondsenwerving

€ 514

Beheerskosten

€ 8.342

Totale lasten

€ 57.066

 

 

Exploitatieoverschot

€ 7.617

 

 


E-mailen
Bellen
Instagram