Dierenambulance Midden Limburg

 

ANBI

Dierenambulance Midden Limburg heeft van de belastingdienst de ANBI status verkregenANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.


 Dierenambulance Midden-Limburg hierna te noemen als DAML

‘DAML’ biedt hulp, verzorging  en transport aan zieke, gewonde, verzwakte, ouderloze en zwervende  dieren in heel Midden-Limburg met uitzondering van de gemeente Echt-Susteren.

In 2005 is ‘DAML’ met haar activiteiten begonnen. In de loop der jaren is de ambulance uitgegroeid tot een deskundige organisatie in het bieden van eerste hulp bij hulpbehoevende dieren.


1.   Beleidsplan; visie, missie en doelstellingen

1.1  visie

De ‘DAML’ ziet de inheemse beschermde diersoorten alsmede de zwervende huisdieren als een wezenlijk onderdeel van onze leefomgeving en vindt dat hulpbehoevende diersoorten daarom recht hebben op een adequate behandeling en verzorging.

1.2  missie

  • De ‘DAML’ streeft voortdurend naar kennisvergroting om het transport, de eerste hulp en de verzorging van zieke en gewonde dieren te verbeteren.
  • Het geven van voorlichting en educatie aan melders, scholen en bezoekers om zo een bijdrage te leveren om een breed publiek zowel natuurbewustzijn als het verantwoord houden van huisdieren bij te brengen.

1.3  doelstellingen

  • De ‘DAML' heeft ten doel om eerste hulp en transport te verlenen aan hulpbehoevende inheemse diersoorten alsmede huisdieren die door direct of indirect toedoen van menselijk handelen niet zelfstandig kunnen overleven.
  • De ambulance is gericht op een zo spoedig mogelijk transport naar de juiste organisatie. Daarmee wordt er zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of meer letsel oplopen.
  • De stichting tracht haar doel te bereiken door;
  1. Het in beheer hebben en houden van eerste hulp en transport van hulpbehoevende dieren in Midden-Limburg met uitzondering van gemeente Echt-Susteren.
  2. Het werven van vrijwilligers voor het bieden van transport en eerste hulp.
  3. Het verzamelen van de nodige giften en fondsen.
  4. Het geven van voorlichtingen.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk. 

  


2.      Organisatie

De ‘DAML’ is een stichting en voldoet aan alle wettelijke bepalingen die aan deze status verbonden zijn.

Stichting ‘DAML is in 2005 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12057475. RSIN nummer 814323339.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester. De dagelijkse leiding van de ‘DAML’ is in handen van de beheerder.

2.1  bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie, het algemene beleid, het financiële beleid en het opvangbeleid.

De taken en bevoegdheden van de beheerder worden door het bestuur vastgelegd. De door het bestuur benoemde beheerder is aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft een beleidsplan gemaakt voor de komende jaren, dat als leidraad moet fungeren voor de toekomst. Het bestuur zorgt ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van dit plan. Informatie over bestuursvergaderingen is voor belanghebbende te lezen.

Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding. De bestuurlijke functies zijn geheel op vrijwillige basis. 

2.2  beheerder

De dagelijkse leiding van de ´DAML’ is in handen van de door het bestuur aangestelde beheerder, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en werkwijze zoals beschreven in de protocollen.

 In 2019 heeft de stichting 1fte in loondienst. De beheerder ontvangt marktconform salaris. Er is geen cao van toepassing. 

2.3  gegevens organisatie

Adresgegevens;

Stichting Dierenambulance Midden-Limburg

Graafschaphornelaan 201

6001 AC Weert

06-112 95 306

KvK nummer 12057475

RSIN nummer 814323339

Bestuur samenstelling:

Voorzitter                           A. Vleeshouwers

Secretaris                           M. Stempher

Penningmeester               R. Smetsers

 

Beheerder:                        M. StempherVerslag van de activiteiten in 2021    

2021 was voor  Dierenambulance Midden Limburg een stabiel jaar. Het aantal vrijwilligers was steeds op een voldoende niveau om een 24/7 bemensing te realiseren.

Met behulp van diverse particulieren donaties hebben wij in 2021 twee grote buitenverblijven kunnen realiseren. Zo is er een grote ren van 7 meter gebouwd waarin diverse overige huisdieren gehuisvest kunnen worden. Het is een paradijs geworden voor onze langzitters. Van kippen, tot eenden maar ook duiven en konijnen leven gezamenlijk in dit buitenverblijf. Buitenverblijf nummer twee is een kennel voor honden geworden maar kan tevens gebruikt worden voor de grotere wilde dieren die tijdelijk even moeten bijkomen in een prikkel loze omgeving. 

De door de Stichting Dierenlot in bruikleen verstrekte dierenambulance voorkomt grote en/of onverwachte autokosten en beperkt de onderhoudskosten.  


Financiële verantwoording 2021

Activa

 

Materiele vaste   activa

€ 2.026

Vorderingen

€ 11.008

Liquide middelen

€ 42.768

Totaal activa

€ 55.802

 

 

Passiva

 

Eigen vermogen

€ 44.567

Kortlopende schulden

€ 11.235

Totaal passiva

€ 55.802

 

 

 


Baten

 

Ritopbrengsten Gemeenten en Particulieren

€ 31.793

Donaties en bijdragen

€ 16.248

Diversen

€ 6.913

Totale baten

€ 54.954

 

 

Inkopen

€ 1.955Lasten

 

Doelstelling kosten

€ 16.860

Personeelsbeloningen

€ 21.601

Kosten van fondsenwerving

€ 68

Beheerskosten

€ 9.832

Totale lasten

€ 48.361

 

 

Exploitatieoverschot

€ 4.638

 

 


E-mailen
Bellen
Instagram